niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ostatnim czasie podjął decyzję o wsparciu w postaci dofinansowania organizacji pozarządowych, których działalność mieści się w obszarze pomocy społecznej i realizuje tzw. zadania publiczne. Dofinansowanie dotyczyć będzie miedzy innymi tych placówek, których działalność jest ukierunkowana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie finansowe, to efekt złożonego wniosku przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu - „Wszechnica Konecka”, na realizację zadania z zakresu zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach zaplanowanych działań Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich, za pośrednictwem „Koneckiej Wszechnicy” będą mogły przeznaczyć przekazane środki na organizację warsztatów psychologicznych dla wszystkich uczestników, zarówno z zakresu treningów umiejętności społecznych oraz treningu rozwiązywania problemów, na co przewidziane jest 12 godzin zajęć. Ale, to nie wszystko, osoby biorące udział w warsztatach mogą liczyć również na indywidualne konsultacje psychologiczne. Wśród przewidywanych działań zaplanowane są także warsztaty plastyczne, których uwieńczeniem ma być wystawa prac wszystkich uczestników, o czym przypomina nam Barbara Zbylut – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich.   

„Cieszy mnie, że powiat konecki znalazł się w tej wyróżnionej grupie organizacji pozarządowych. Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego – Andrzejowi Bętkowskiemu za taką możliwość wsparcia finansowego i jestem przekonany, że będzie ono właściwie wykorzystane i pozwoli zwiększyć zakres pomocy skierowanej do osób z problemami w tym obszarze” – podkreślał podczas podpisywania stosownej umowy - Jarosław Staciwa – prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu – „Wszechnica Konecka” i jednocześnie członek Zarządu Powiatu Koneckiego. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Końskich będą mogły przeznaczyć na realizację ww. zadania, dofinansowanie w kwocie 5 600 zł.

Opracował: Paweł Kubiak