niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Starostwa Powiatowego w Końskich i serwisu www.konecki.powiat.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

- filmy nie posiadają audio deskrypcji.

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

  • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • - zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

pod adresem https://niepelnosprawni.konecki.powiat.pl znajduje się wersję kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery),

możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Paweł Goraj – Koordynator ds. dostępności - Administrator strony

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 41 260 4717

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Stanisława Staszica oznaczone literami A, B i C oraz wejście D z windą z tyłu budynku od ulicy Ceramicznej, za obecnym Urzędem Pracy.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Przy schodach do wejścia B i C znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A, gdzie znajduje się punkt obsługi klienta i biuro podawcze.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Wejście B, to poczekalnia do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Winda do budynku znajduje się z tyłu budynku, od parkingu – brama A - za Powiatowym Urzędem Pracy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windzie po lewej stronie. Dodatkowo wejście do budynku B, podjazdem na wprost oraz wejście z podjazdem wejście C, po lewej stronie od wejścia.

Przed budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast od strony windy – Brama A - 2 miejsca wyznaczone.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Końskich nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowana jest winda i jej guziki, dodatkowo winda posiada syntezator mowy, informujący o wysokości piętra. W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Na korytarzach po lewej stronie, umieszczone są krzesła – dla osób oczekujących na złożenie dokumentów poszczególnych Wydziałów.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Końskich

Sekretariat tel. 41 260 47 00; fax: 41-372-83-20

Biuro Obsługi Klienta tel. 41 260 48 35

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu tel. 41 260 47 59

Wydział Budżetu i Finansów tel. 41 260 47 05

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu tel. 41 260 47 79

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 41 260 47 92

Wydział Komunikacji i Transportu tel. 41 260 48 10

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 41 260 47 42

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 41 260 47 56

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel. 41 260 47 86

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia tel. 41 260 47 19

Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 41 260 47 85

Wydział Promocji i Kultury tel. 41 260 47 27

Biuro Rady Powiatu tel. 41 260 47 81

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 41 260 47 80

Geolog Powiatowy tel. 41 260 47 82

Specjalista ds. BHP tel. 41 260 47 20

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością tel. 41 260 47 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 41 260 49 68

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 41 372 84 07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 41 260 49 71; fax:41 372 57 60

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy tel. 41 372 90 50

Sporządził: Paweł Goraj

Koordynator ds. dostępności