niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

30 września 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za I półrocze 2019 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za I półrocze 2019 r.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.,

c) rezygnacji z prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów,

d) wyboru przedstawicieli Powiatu Koneckiego jako członka rzeczywistego Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”,

e) powierzenia i przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024,

f) zmiany uchwały Nr XXIII/9/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli,

g) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich do projektu pn.: „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,

h) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich do projektu pn.: „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,

i) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do projektu pn.: „W kierunku zawodowego sukcesu” dotyczącego Programu Erasmus + Akcja 1 – Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe,

j) ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Końskich,

k) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok,

l) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok,

m) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok.

n) przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego,

o) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Końskich.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu.