niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

30 października 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Końskich.

4, Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami wraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu w Końskich.

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

c) zmiany Statutu Powiatu Koneckiego,

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.,

e) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,

f) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B,

g) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

8. Informacja z realizacji Kadencyjnego Programu Działania Rady Powiatu w Końskich na lata 2014-2018.

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich w 2018 roku.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu.