niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

28 września 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLIV sesji Rady Powiatu oraz XLV i XLVI sesji Rady Powiatu w Końskich zwołanych w trybie nadzwyczajnym.

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych w Powiecie Koneckim za 7 miesięcy 2018 roku.

6. Przyjęcie informacji:

a) o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za pierwsze a) półrocze 2018 roku,

b) o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za pierwsze półrocze 2018 r. – przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z przeprowadzonej kontroli,

c) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

d) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2018 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

c) zmiany Uchwały Nr XLII/11/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok z późn. zm.,

d) ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

8. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich.

9. Zajęcie stanowiska w sprawie skarg i wniosku skierowanych do Rady w okresie pomiędzy sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Powiatu.