niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Od dnia 13 maja kandydaci do klas pierwszych mogą w elektronicznym systemie rekrutacji samodzielnie zakładać swoje konto celem wygenerowania wniosku, który następnie trzeba będzie w terminie do dnia 19 czerwca, do godz. 15.00 wydrukować, podpisać i złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kilka istotnych informacji:

  1. Kiedy można wypełnić i złożyć wniosek do szkół ponadpodstawowych?

Wniosek można wygenerować w systemie elektronicznym w każdym czasie trzeba jednak pamiętać, by złożyć go do szkoły pierwszego wyboru w terminie do dnia 19 czerwca do godziny 15:00.

  1. Jak założyć konto w systemie Nabór?

Należy wypełnić wniosek i konto zostanie założone automatycznie.

  1. Ile szkół można wybrać w naborze?

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej z nich wybraną liczbę oddziałów.

 

  1. Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

  1. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?

Tak, ponieważ przydział/kwalifikacja następuje według kryterium najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. Należy zatem złożyć oddziały od tych, do których chcemy się dostać najbardziej, do tych nieco mniej preferowanych.

  1. Czy można poprawić złożony wniosek?

Tak. Należy na swoim koncie przy wniosku kliknąć w opcję "Poproś o wycofanie do edycji". Wniosek cofa do edycji szkoła pierwszego wyboru – po zweryfikowaniu tej prośby z rodzicem/prawnym opiekunem kandydata.

TERMINY W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

13.05 – 19.06. (godz. 15.00) – złożenie wniosku do szkoły.

21.06 – 10.07. (godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

18.07. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13.05 do 22.07. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

18.07. – 24.07. (godz. 15.00) – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty) o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły; w szkole zawodowej zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

25.07. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty w terminie 26 lipca opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do szkół, w których pozostaną wolne miejsca

W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów związanych z rekrutacją można kontaktować się ze szkołą.

Na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat zamieszczony jest panel rekrutacji elektronicznej do szkół prowadzonych przez Powiat Konecki.