niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 22 kwietnia 2020 r., odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu. W związku z pandemią koronawirusa, nie wszyscy radni byli obecni w sali obrad. Pomimo to, wzięli w niej udział wszyscy. Pięciu radnych, w tym Przewodniczący Rady, zasiadło w  sali konferencyjnej  Starostwa, zaś pozostałych  16. pracowało w trybie zdalnym. Radni uczestniczący w tej sesji, dzięki możliwościom technicznym, przegłosowali przyjęcie porządku obrad. Jednak na wniosek Przewodniczącego rozszerzony on został o trzy podpunkty. Podczas przebiegu obrad, między innymi uchwalono zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026.

Znaczące zmiany dotyczą realizacji przez placówki oświatowe programów podwyższających kwalifikacje i zwiększających konkurencyjność na rynku pracy.

Wśród niezwykle istotnych uchwał jakie przyjęto, to te w zakresie zadań drogowych, wprowadzające do realizacji nowe przedsięwzięcia. Mają one dotyczyć wykonania dokumentacji na powyższe zadania. Mowa tu o ważnych drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Końskie. Plany te, będą dotyczyć przebudowy ul. Młyńskiej na długości pół kilometra w kwocie 100 000 zł oraz coraz bardziej zyskującej na znaczeniu drogi numer 0425T Końskie – Proćwin – Sędów - Nałęczów, na długości ponad trzech kilometrów w kwocie 300 000 zł.

Przegotowana zostanie także dokumentacja dotycząca inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. W ramach tych zadań zostanie zrealizowana: rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Wólka - Włoszczowa na odcinku Radoszyce - Jakimowice na długości 3 km, przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka - Łopuszno - Mnin - Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - granica woj. świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.950 mb w miejscowości Mnin oraz budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie na długości 1,5 km.

 Ogólnie zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych o  kwotę 1 010 000 zł.

Kolejna ważna uchwała, w obecnym czasie epidemii, dotyczyła zwiększenia wydatków z budżetu powiatu o kwotę 706 169 zł, tytułem dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. Następna zaś, dotyczyła określenia zadań z PFRON na 2020 r. Został też dokonany podział środków w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na zakończenie przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

Opracowali: Marian Wikiera, Mariusz Słowiński