niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na czwartek 9 listopada zwołana została w trybie nadzwyczajnym LXII sesja Rady Powiatu Koneckiego. Po oficjalnym otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum radni przyjęli porządek obrad. Tym razem był to tylko jeden punkt dotyczący budżetu i zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028. Zmiany dotyczyły roku bieżącego i nadchodzącego 2024 z tytułu uzyskanych dotacji i zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Zwiększony zostanie udział finansowy ze środków własnych na budowę drogi powiatowej Nr 04 l3T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie, w związku ze zmniejszonym wsparciem ze strony Gminy Radoszyce.

W związku z uzyskaniem dotacji zaplanowano się do realizacji cztery nowe przedsięwzięcia, a mianowicie:

  • przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi w km 0+85 2 - 1+823 na długości 971 mb o łącznej wartości 1 184 530 zł. ,
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki-Kłucko-Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb o łącznej wartości 1 049 436 zł. ,
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb o łącznej wartości 1 658 738 zł. ,
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb o łącznej wartości 1 176 177 zł.

Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane były również organizacją publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Po przegłosowaniu przez radnych przestawionego projektu uchwały obrady zakończono.

Adam Kubka