niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 7 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich Fundacja Centrum Europy Lokalnej zorganizowała spotkanie sieciujące w ramach Ośrodka Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie to finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Celem nadrzędnym zadania pn. "Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim" jest poprawa i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną, samorządową i organizacjami pozarządowymi oraz wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w poszczególnych samorządach województwa świętokrzyskiego jest różnorodny, a narzędzia i instrumenty działań administracji publicznej i sektora pozarządowego zostaną dostosowane do specyficznych potrzeb mieszkańców danego powiatu.

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu i pracownicy NGOs, wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne.

Spotkanie poprowadził odpowiedzialny za koordynację tego wydarzenia w województwie świętokrzyskim – Łukasz Bilski. W otwarciu spotkania uczestniczył starosta konecki - Grzegorz Piec. Na sali można też było zobaczyć wielu samorządowców i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.

Beata Kij