niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Koneckie Starostwo już od 2 listopada 2023 przystępuje do pilotażowego programu zbierania niezbędnych informacji potrzebnych do uruchomienia Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – SOPAB. Projekt polega na zapewnieniu pełnej spójności cyfrowych procesów w budownictwie i na scaleniu wszystkich udostępnionych administracji budowlanej rozwiązań. System ma umożliwić komunikację bezpośrednio między urzędami bez konieczności angażowania inwestora. Pełne wdrożenie programu ma się wpisywać w postulowaną wielokrotnie zasadę „jednego okienka”.

Uruchomienie wspomnianego systemu pozwoli na:

  • jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw w całym kraju,
  • gromadzenie dokumentacji spraw w formie elektronicznej,
  • zapewnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy organami i obywatelami,
  • transparentność i łatwość kontroli przez organy wyższego szczebla,
  • automatyzację w procesie raportowania – na przykład na potrzeby GUS.

Dodatkowymi atutami tych rozwiązań będą dodatkowo obniżenie kosztów archiwizacji, ograniczenie korespondencji niezbędnej do wymiany informacji i zmniejszenie liczby błędów przy dzięki jednolitym zasadom postępowań w całym kraju.

Sprawnie działający SOPAB zapewni również płynną pracę organów administracji w przypadku pandemii – możliwa będzie praca zdalna (system chmurowy) oraz elektroniczna komunikacja z obywatelami. Jest to szczególnie ważne w kontekście ostatnich doświadczeń z Covid-19 w latach 2020 – 2021.

Budowa systemu SOPAB jest planowana z podziałem na etapy. Do końca 2023 roku, powstanie wersja MVP (Minimum Viable Product), czyli produkt we wczesnej fazie rozwoju. Takie oprogramowanie o cechach wystarczających do wprowadzenia go w celu wstępnej oceny funkcjonalności ma pozwalać na:

  • obsługę przez system SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • integrację z EZD RP, aplikacją e-Budownictwo oraz Rejestrem Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń,
  • realizację funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

W realizacji pilotażu, obok Starostwa Powiatowego w Końskich, udział bierze jeszcze 37 jednostek samorządu lokalnego z całej Polski (powiaty i miasta na prawach powiatów). W kolejnych etapach rozwijane będą bardziej zaawansowane funkcjonalności, a rozwój całego systemu SOBAP i zakup niezbędnego doposażenia jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Adam Kubka