niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją  projektu pod nazwą „Zielone światło”, zakupiło w lipcu br. dla wychowanków pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 58 sztuk tabletów, na łączną kwotę 27 550 zł. Zakup ww. sprzętu komputerowego umożliwi rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, ułatwi im dostęp do treści internetowych. Mając na uwadze obecny stan epidemii w naszym kraju, ów sprzęt staje się niezbędny do skutecznej realizacji procesu dydaktycznego i co niezwykle ważne, umożliwia uczestnictwo w zajęciach szkolnych w trybie online.

Co warto jeszcze podkreślić,  wyposażenie wspomnianych wychowanków w tego typu nowoczesny sprzęt tworzy również szansę na wyrównanie różnic ekonomicznych. Gwoli uzupełnienia trzeba poinformować, że w powiecie koneckim w ramach pieczy zastępczej przebywa obecnie 89 wychowanków, z których wielu nie osiągnęło jeszcze wieku szkolnego.

Dodajmy, że całość zadania w zakresie realizacji wymienionego projektu pod nazwą „Zielone światło” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Marian Wikiera
informacja za PCPR w Końskich