niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 29 maja odbyła się kolejna sesja przeprowadzona w sposób zdalny. W sali posiedzeń obradowało siedmioro radnych, a zdecydowana większość, bo aż 14 wzięło w niej udział dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym. Na wstępie wszyscy radni przyjęli przedstawiony porządek obrad, obejmujący szesnaście punktów. Następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Koneckiego z okresu pomiędzy sesjami, a dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówił sytuację na lokalnym rynku pracy i działania związane z realizacją programu Tarczy Antykryzysowej. Radni po wysłuchaniu i zadaniu dodatkowych pytań przyjęli oba sprawozdania.

Niezwykle ważnym dokumentem przedstawionym radnym na XIV sesji była ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. Do najważniejszych inwestycji w 2019 roku należy zaliczyć oddanie do użytku we wrześniu zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Decyzją Rady Powiatu w minionym roku zostały również przyznane środki finansowe w wysokości 642 000 złotych, dzięki którym zostały zakupione nowoczesne urządzenia do badań USG, videogastroskop oraz angiograf. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa, na podstawie której szpital otrzyma środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup urządzeń, ratujących życie ofiarom ciężkich wypadków. Na uwagę zasługuje fakt, że 2019 roku szpital konecki został sklasyfikowany na II miejscu w województwie, oraz znalazł się na 40 pozycji wśród 100 najlepszych szpitali w kraju w rankingu organizowanym przez redakcję Rzeczypospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W kolejnym punkcie radni przyjęli ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego przygotowaną przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji. Jak wynika z przedstawionych zestawień, w stosunku do roku 2018, w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba kradzieży (w tym kradzieży samochodów) a wzrosła liczba rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy czym ten rodzaj stanowi mniej niż 4 % ogólnie popełnianych przestępstw.

Podobne zestawienie dotyczące działalności i statystyki za miniony rok przedstawiła również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a Zarząd Dróg Powiatowych przekazał informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg.

Radni podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020 – 2026 oraz w sprawie zmian w Statucie Powiatu Koneckiego związanych z utworzeniem nowej jednostki - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie i nadaniem nowego nazewnictwa szkołom, w związku z ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku.

W kolejnych punktach zostały przedstawione sprawozdania dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat oraz informacje dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wynagrodzenia pedagogów od września 2019 r. w naszym powiecie kształtują się średnio na poziomie od 3 337, 55 zł brutto w przypadku stażysty do 6 141,09 zł brutto dla nauczycieli dyplomowanych i są nieco wyższe niż średnia w całym kraju.

Ostatnią istotną informacją, z którą zapoznali się radni był „Raport o stanie Powiatu Koneckiego” zawierający podstawowe dane finansowe, uchwały podjęte przez zarząd oraz stopień realizacji uchwał Rady Powiatu z 2019 roku.

Dzięki wcześniejszemu zapoznaniu się radnych z przygotowanymi dokumentami i omówieniu ich na komisjach, po ponad dwóch godzinach obrad, sesja została zakończona.

Opracował: Adam Kubka