niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Już w zeszłym roku Wąsosz obiegła wiadomość, że w miejscu dawnej odlewni żeliwa, nowy właściciel posesji, przewiduje uruchomić firmę, zajmującą się pozyskiwaniem i przetwórstwem odpadów gastronomicznych. Niebawem mieszkańcy wsi wystosowali pismo protestujące wobec takich zamiarów, w którym można przeczytać:

Nieopodal wsi przebiega granica obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Czarnej. Wieś stała się atrakcyjna do zamieszkania, o cennych walorach przyrodniczych. Ze względu na walory krajobrazowe, bliskość lasów i czyste powietrze, wiele rodzin zainwestowało w budowę i remonty domów na terenie Wąsosza. Obawiamy się, że wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie, spadnie również wartość pozostałych gruntów.

W konkluzji tegoż stanowiska podkreślono:

Nie wyrażamy zgody na prowadzenie działalności szkodliwej i uciążliwej dla otoczenia i mieszkańców. Najbardziej boimy się negatywnego wpływu na zdrowie wszystkich mieszkańców naszej wsi.

Przez dłuższy czas było cicho w tej sprawie. Tymczasem na początku maja br. mieszkańcy Wąsosza Koneckiego dowiedzieli się już oficjalnie, że w samym środku ich malowniczej osady ma powstać przedsiębiorstwo, które będzie zbierać i przetwarzać odpady! Stało się tak, wskutek opublikowania obwieszczenia burmistrza miasta i gminy Końskie o tym, że na wniosek firmy Eko-Life wszczęto procedurę administracyjną w sprawie wydania decyzji środowiskowych, dotyczących takiej inwestycji.

Fakt ten wzmógł mobilizację miejscowej społeczności, której przedstawiciele przygotowali sążnisty, pisemny protest, wsparty aż 326. podpisami! Adresatami tego protestu stały się stosowne instytucje, władze samorządowe, w tym Starostwo Powiatowe w Końskich. Niezwłocznie problem ten został omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

W piśmie, jakie wystosował Starosta Konecki, a sygnowanym przez Wicestarostę – Wiesława Skowrona, do protestujących mieszkańców Wąsosza czytamy:

W odpowiedzi na Państwa protest dotyczący planowanego zbierania i przetwarzania odpadów na terenie miejscowości Wąsosz - Przymiarki, uprzejmie informujemy, że do tutejszego organu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie pozwoleń/zezwoleń dotyczących planowanej działalności.

Z przekazanych przez Państwa informacji wynika, że obecnie prowadzone jest postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Bez szczegółowej wiedzy dotyczącej wielkości przedsięwzięcia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy organem właściwym w sprawie pozwoleń/zezwoleń będzie w tym przypadku Starosta, czy Marszałek Województwa. Właściwość do podejmowania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami jest bowiem zależna od rodzaju i wielkości planowanej działalności.

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że miejscowość Wąsosz ze względu na swoje walory, nie jest właściwym miejscem do gromadzenia, czy też przetwarzania odpadów.

Protest mieszkańców uważamy za słuszny i uzasadniony, jednakże należy mieć na uwadze przepisy prawne oraz fakt, że decyzje podejmowane przez organy administracji publicznej, muszą być z nimi zgodne.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że samo obwieszczenie nie przesądza o całej sprawie. Stwierdza ono jedynie fakt, że istnieje firma zainteresowana wykonaniem wspominanej inwestycji w tej miejscowości. Samo obwieszczenie ogłaszane jest w ramach obowiązków proceduralnych i nie stwierdza jeszcze wydania żadnych decyzji, podjęcia jakichkolwiek kroków w celu faktycznego utworzenia przetwórni odpadów.

Wniosek wspomnianej firmy obecnie musi przejść przez szereg jednostek i procesów administracyjnych. Dopiero wówczas podejmowane będą kluczowe decyzje.

Jak pokazuje doświadczenie w tym zakresie, przed przedsiębiorstwem zmierzającym do uruchomienia takiej firmy, jeszcze daleka droga. Uzyskanie pozwoleń na podobne inwestycje, zlokalizowanych tak blisko zabudowań i terenów przyrodniczych, może ciągnąć się długimi miesiącami, a nawet latami…

Opracował: Marian Wikiera