niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 roku, na wniosek jednej z bytomskich spółek, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mocą stosownej decyzji, Starosta Konecki udzielił zezwolenia na zbieranie odpadów, wyłącznie innych niż niebezpieczne, w części hali magazynowej położonej w Stąporkowie, przy ulicy Staszica 5. Już w połowie lutego 2018 r., po przeprowadzonej kontroli na terenie tejże hali, stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia, naruszające warunki wydanego zezwolenia. Wobec powyższego, Starosta Konecki wezwał wspomnianą spółkę do niezwłocznego zaniechania wykazanych naruszeń, opatrzonego klauzulą, cofnięcia zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania, w razie niespełnienia stosownych wymagań.

Ponowna kontrola przeprowadzona w dniu 26 marca 2018r. wykazała, jednak że nic nie uległo zmianie, pomimo wspomnianego wezwania. Posiadacz odpadów nadal naruszał przepisy ustawy i działał niezgodnie z zezwoleniem.

Wobec tych okoliczności ówczesny starosta, już 6 kwietnia wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia. Sprawa zaczęła się przeciągać, bo spółka w międzyczasie utraciła tytuł prawny do nieruchomości. Wszystko formalnie się przedłużało.

Dopiero 10 sierpnia 2018 r. Starosta Konecki wydał decyzję o cofnięciu bez odszkodowania wymienionego zezwolenia na zbieranie odpadów w owej hali magazynowej i nałożył obowiązek usunięcia zgromadzonych tam odpadów, wyznaczając stosowny termin.

Tymczasem właściciel tego „niechcianego dobra” wniósł jeszcze odwołanie od wymienionej decyzji i tak czas upływał.

W wyniku braku realizacji nałożonego obowiązku, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec owej spółki, mające na celu przymuszenie jej do usunięcia wszystkich nagromadzonych tam odpadów.

Jednak do tej pory hala ta nie została oczyszczona. W tej sytuacji, Starosta Konecki wystąpił do właściciela wspomnianej nieruchomości, przy Staszica 5 w Stąporkowie, o zabezpieczenie właściwego terenu wraz z halą magazynową, wskazując stosowne rozwiązania i ich niezwłoczność wdrożenia ze względu na przypadki pożarów tego typu miejsc magazynowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Z odpowiedzi, jaka niedawno napłynęła, dowiadujemy się, że wspomniany właściciel w ramach podjętych działań, zawarł umowę na dozór tejże nieruchomości. Jak czytamy w tym piśmie: Zapewnienie dozoru, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i nocnych, znacznie zapobiegnie zagrożeniom, przede wszystkim pożarowym.

Opracował: Marian Wikiera