niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich informuje, że od dnia 11.05.2020r. wraca do pracy stacjonarnej. Pierwszeństwo w diagnozowaniu mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR i gotowości szkolnej. Będą kontynuowane także terapie logopedyczne. Jednocześnie zaznaczamy, że czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wizyty w Poradni będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego. Wdrożone zostały odpowiednie procedury zabezpieczające przed COVID19.

Wizyty w Poradni są możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z pracownikami placówki.

Przypominamy, że wszelkie druku i wnioski są do pobrania na stronie https://pppkonskie.pl/

Procedury postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich

w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

1. Wnioski na diagnozę i terapię analizują specjaliści Poradni, biorąc pod uwagę zasadność, pilność i konieczność.

2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gotowości szkolnej.

3. Na diagnozę i terapię przyjmowane są dzieci/uczniowie: zdrowi, nie objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Informacje uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę (Załącznik nr 1 Ankieta dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka – przed diagnozą/terapią w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich).

4. Specjalista prowadzący terapię ustala z rodzicem/prawnym opiekunem odpowiednią formę pracy: stacjonarną lub online.

5. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany o warunkach pracy w Poradni w związku z SARS – CoV – 2 (Załącznik nr 2 - Warunki pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich w związku z SARS – CoV – 2). Niewyrażenie zgody na podane warunki jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie/terapię.

6. Dziecko umówione na diagnozę/terapię może być zaopatrzone we własną przyłbicę.

7. Dziecko umówione na diagnozę/terapię musi posiadać własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki, nożyczki), chusteczki higieniczne oraz wodę do picia.

8. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje całe stanowisko pracy.

9. Dobór pomocy do diagnozy/terapii uzależniony jest od możliwości ich późniejszego zdezynfekowania.

10. Przed wejściem do gabinetu rodzice i dzieci/uczniowie zobowiązani są do dokładnego zdezynfekowania rąk. Rodzic/opiekun prawny musi posiadać własną maseczkę, jednorazowe rękawiczki oraz długopis.

11. Dziecko/uczeń podczas badania/terapii pozostaje w gabinecie sam ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej opieki rodzica.

12. Wywiad oraz omówienie wyników diagnozy/terapii prowadzone są z rodzicem/prawnym opiekunem telefonicznie lub online. W wyjątkowych sytuacjach omówienie wyników może się odbyć w kontakcie bezpośrednim.

13. Opinie i orzeczenia będą wysyłane za pośrednictwem poczty na adres domowy.