niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuje zadania ujęte w krajowym programie tarczy antykryzysowej, mające zminimalizować negatywne skutki epidemii COVID – 19 dla sektora działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małych przedsiębiorstw. W dniu 22 kwietnia Zarząd Powiatu Koneckiego zapoznał się z danymi przedstawionymi przez dyrektora PUP dotyczącymi stopnia realizacji tych zadań. W spotkaniu uczestniczyli: starosta - Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron, członek zarządu - Jarosław Staciwa i reprezentujący PUP dyrektor - Jacek Werens z zastępcą - Marcinem Latańskim.

Jak wynika z powyższych danych od 2 kwietnia 2020 roku prowadzony jest nabór wniosków w zakresie nowego instrumentu pomocowego dla przedsiębiorców tj. jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na dzień 21 kwietnia 2020 roku zarejestrowano 530 wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie 515, wypłacając 390 pożyczek na łączną kwotę 1 950 000,00 złotych. Nabór wniosków nadal trwa. Dodatkowo PUP w Końskich od dnia 14 kwietnia 2020 roku do 27 kwietnia 2020 roku przyjmuje wnioski dotyczące następujących instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców:

  1. dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Na dzień 21 kwietnia zarejestrowano 29 wniosków na łączna kwotę 714 639,22 zł ( pomoc dotyczy 134 pracowników)
  2. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Na dzień 21 kwietnia 2020 roku zarejestrowano 44 wnioski na łączna kwotę 229 840 złotych.
  3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Na dzień 21 kwietnia 2020 roku nie wpłynął do PUP w Końskich żaden taki wniosek.

Łącznie PUP w Końskich przeznaczył środki w wysokości 11 700 000,00 złotych na realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej. Działania te niewątpliwie wpłyną na złagodzenie skutków kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.