niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W związku z wejściem w życie ustawy składającej się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuję następujące zadania:

1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

https://konskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

2. Dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 -  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

https://konskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

3. Udzielenie jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).
https://konskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

4. Dofinansowanie organizacji pozarządowej lub  podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zze ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

https://konskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje