niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Stan epidemii i ukazanie się stosownego Rozporządzenia MEN, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wymusił określone działania. Chodzi tu przede wszystkim o podjęcie zdalnej nauki, do której potrzebne są stosowne narzędzia. Taki stan rzeczy wymaga  wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Jak wynika z udzielonych informacji dyrektorów szkół, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki, uczniowie i nauczyciele posiadają sprzęt komputerowy oraz możliwość korzystania z dostępu do Internetu w kształceniu zdalnym.

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego na dzień rozpoczęcia próbnych egzaminów, zostali przez dyrektorów szkół zabezpieczeni w sprzęt umożliwiający sprawdzenie swoich umiejętności i przygotowanie się do tego egzaminu.

Sprzęt komputerowy, z którego korzystają obecnie niektórzy uczniowie i nauczyciele, jest czasowo wypożyczony, na podstawie umów użyczenia z innych jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego. Warto przypomnieć, że został już złożony wniosek w ramach, uruchomionego przez Ministerstwo Cyfryzacji, Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła” na kwotę 100 tys. zł. Powyższa kwota pozwoli niezwłocznie dokonać zakupu 31 laptopów oraz umożliwi szkołom korzystanie z własnego sprzętu komputerowego do prowadzenia wspomnianych zajęć.

Liczymy, że ta forma nauki pozwoli, w tych okolicznościach, w sposób optymalny osiągnąć wymagane umiejętności.

Opracowali: Marian Wikiera, Mariusz Słowiński