niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

23 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dwunasta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:30 sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Kowalczyk.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.,

c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d) wysokości diet dla radnych.

4. Zakończenie obrad XII sesji Rady Powiatu.