niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

29 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu. Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Plan robót drogowo – mostowych na 2015 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015 – 2023,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok (przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu w Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich za 2014 rok),

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok,

e) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Końskich.

7. Sprawozdanie zbiorcze za okres 2014 roku opracowane przez Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich w oparciu o dane przekazane przez realizatorów „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2014-2020” przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/8/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014 roku.

8. Raport z realizacji w latach 2013 – 2014 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego.

9. Przyjęcie protokołu i wniosków z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Końskich.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.