niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

29 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

b) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz 2020 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich,

c) zmiany uchwały Nr VII/21/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,

d) zmiany uchwały Nr VII/22/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,

e) zmiany uchwały Nr VII/23/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich,

f) zmiany uchwały Nr VII/24/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

h) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.

4. Zakończenie obrad X sesji Rady Powiatu.