niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019, ukończyli szkołę ponadpodstawową/ponadgimnazjalną.

Maciej Dziuba

Olimpiady międzynarodowe (nazwa, kraj/miasto, zdobyte miejsce/tytuł)

-XII Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna - zawody indywidualne, Polska/Bielsko Biała, pierwsze miejsce, złoty medal.

- XII Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna.

- zawody drużynowe, Polska/Bielsko Biała, czwarte miejsce.

Olimpiady przedmiotowe, zawodowe i interdyscyplinarne o zasięgu ogólnopolskim, zlecane do przeprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej (nazwa, organizator, zdobyte miejsce/tytuł najwyższego etapu/stopnia)

- Olimpiada Matematyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej, laureat II stopnia.

- Powołany na dodatkowy obóz matematyczny pod koniec maja mający wyłonić reprezentację Polski na 60 Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną.

Wyniki uzyskane w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (nazwa przedmiotu, końcowa ocena klasyfikacyjna w r. szkol. 2018/2019)

- Uczeń realizował indywidualny program nauczania z matematyki:

- Matematyka – celujący

Uczestnictwo w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów (nazwa uczelni, nazwa/charakter zajęć).

- Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki – uczeń objęty programem dla najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów liceów z Polski południowej. Uczeń posiada indywidualnego opiekuna (indywidualny tutoring) z zakresu analizy matematycznej.

Inne (nazwa, organizator, kraj/miasto, zdobyte miejsce/tytuł/medal najwyższego etapu/stopnia)

- Nabój 2019, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, międzynarodowe drużynowe zawody matematyczne – 14 miejsce na świecie zdobyte reprezentując drużynę II LO z Końskich.

- Kangur Matematyczny 2018, Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu , Końskie/Polska, laureat – pierwsze miejsce w kraju, maksymalna liczba punktów.

- MAT 2018, JERSZ - łowcy talentów, Końskie/Polska, laureat – pierwsze miejsce w kraju, maksymalna liczba punktów.

Mikołaj Grzebieluch

  1. Olimpiady przedmiotowe, zawodowe i interdyscyplinarne o zasięgu ogólnopolskim, zlecane do przeprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej (nazwa, organizator, zdobyte miejsce/tytuł najwyższego etapu/stopnia).

- Olimpiada Matematyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej, laureat III stopnia.

  1. Wyniki uzyskane w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (nazwa przedmiotu, końcowa ocena klasyfikacyjna w r. szkol. 2018/2019).

- Uczeń realizował indywidualny program nauczania z matematyki:

Matematyka – celujący.

  1. Uczestnictwo w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów (nazwa uczelni, nazwa/charakter zajęć).

- Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki – uczeń objęty programem dla najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów liceów z Polski południowej. Uczeń posiada indywidualnego opiekuna (indywidualny tutoring) z zakresu analizy matematycznej.

  1. Inne (nazwa, organizator, kraj/miasto, zdobyte miejsce/tytuł/medal najwyższego etapu/stopnia).

- Nabój 2019, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, międzynarodowe drużynowe zawody matematyczne – 14 miejsce na świecie zdobyte reprezentując drużynę II LO z Końskich.

- Kangur Matematyczny 2018, Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, Końskie/Polska, wynik bardzo dobry.

- MAT 2018, JERSZ- łowcy talentów, Końskie/Polska, laureat – siódme miejsce w kraju.