niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

30 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dziewiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu w Końskich.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2018/2019.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XLIV/22/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.,

d) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B,

e) wyodrębnienia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Koneckiego pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie oraz nadania Statutu dla w/w jednostki,

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.,

g) ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

h) zasad reprezentacji Powiatu Koneckiego w Związku Powiatów Polskich,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Koneckiego do Stowarzyszenia "Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania".

j) wyboru kandydatów do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Końskich,

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu.