niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

30 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu. Projekt porządku obrad przewidywał:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

 

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

 

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.

 

6. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych z terenu Powiatu Koneckiego w 2014 roku.

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015 – 2023,

 

b) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok (przedstawienie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu wydanej przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, przedstawienie stanowiska Zarządu w zakresie złożonej opinii i wniosków przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad autopoprawką, głosowanie projektu uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami),

 

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,

 

d) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok,

 

e) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2015 r.,

 

f) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 

g) zmiany uchwały Nr XXIV/10/2001 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 marca 2001 r., z późniejszymi zmianami,

 

h) zmiany Statutu Placówki Rodzinnej w Brodach,

 

i) Powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

 

8. Interpelacje i zapytania radnych.

 

9. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 

11. Sprawy różne.

 

12. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu.