niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

19 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

3. Planu robót drogowo - mostowych na 2019 rok.

4. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Zarządowi Powiatu w Końskich wotum zaufania,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2018 r.

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego za 2018 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Koneckiego.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad X sesji.