niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

29 maja 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu. Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z V i VI (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca utrzymania zimowego dróg na przełomie 2014/2015.

6. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie Ochrony Zdrowia.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015 – 2023,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 rok,

c) uchwalenia Kadencyjnego Programu działania Rady Powiatu w Końskich na lata 2014 – 2018,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2014 rok,

e)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2014 rok,

f) przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

g) zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu w Końskich,

h) przekazania według właściwości skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich.

i) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich do Programu Erasmus + w ramach projektu ,,Mobilność uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa – kluczem do sukcesu zawodowego nr wniosku 2015-1-PL01-KA102-015256.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu.