niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

17 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 10:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2018 roku.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2018 rok.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Koneckiego za 2018r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2019 roku,

b) określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok,

c) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,

d) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,

e) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich,

f) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,

g) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Koneckiego od dnia 1 września 2019 r.,

h) oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu ,,Wszechnica Konecka".

8. Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2018 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.