niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W Starostwie Powiatowym w Końskich mieści się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W dniu 15 marca  2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym dokonano podsumowania z działalności Towarzystwa w mijającej już 4 – letniej kadencji. Podczas spotkania członkowie w/w organizacji, koncentrując się na analizie dotychczasowych działań podsumowali zrealizowane już zadania i głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Jednocześnie, po stwierdzeniu quorum, podczas jawnego głosowania, zwykłą większością głosów, wybrano władze statutowe Towarzystwa na kolejną kadencję. Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Końskich na okres kadencyjny przypadający na lata 2019/2023 został jednogłośnie wybrany Pan Bogdan Soboń, natomiast wiceprezesami członkowie organizacji wybrali Panią Marię Stanek i Pana Krzysztofa Jasińskiego. Według statutu Towarzystwa, pełny skład Zarządu liczy 15 członków, co również zostało dopełnione podczas piątkowego spotkania. Warto podkreślić, że TPD w Końskich swoją działalność i pracę ściśle ukierunkowuje na rzecz dobra dziecka i rodziny, biorąc oczywiście pod uwagę aktualny aspekt sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju. W latach 2015 - 2018 zorganizowano 41 turnusów, na które wyjechało dokładnie 1914 dzieci, z czego 603 skorzystało z tej pomocy kompletnie nieodpłatnie. Jak podkreśliła Pani Maria Stanek, zaangażowana od blisko 30 lat w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Końskich, aktywność nie była możliwa bez pomocy finansowej, której organizacji udzielają instytucje jak: Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu gmin: Końskie, Radoszyce, Gowarczów, Rudy Malenieckiej czy Fałkowa, ale także Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Urzędu MiG w Końskich, Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu Koneckiego „Wszechnica Konecka”. Na podkreślenie zasługuje również to, że konecki Oddział TPD posiada, jako jedna z nielicznych organizacji tego typu na terenie naszego powiatu, osobowość prawną i może pozyskiwać wsparcie finansowe od osób fizycznych, przy corocznym rozliczeniu podatku.

„Starania i działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Końskich z pewnością są wymowne i przynoszą rezultaty. Upływająca czteroletnia  kadencja przechodzi już do historii, dlatego dziękuję wszystkim, za każde wsparcie i zaangażowanie, ale szczególne podziękowania kieruję w stronę, głównego dowódcy - Pani Marii Stanek. Pamiętajmy, że pomaganie innym wcale nie jest rzeczą łatwą, gdyż wiele z tych osób potrzebujących, z zupełnie rożnych pobudek, często nawet wstydu, wcale się o taką pomoc nie ubiega, choć z pewnością na nią zasługuje. To wyzwanie i jednocześnie pewien rodzaj bolączki tego typu organizacji” - podkreślał i dziękował prezes TPD w Końskich – Bogdan Soboń. 

Dziś, jak zaznaczyli członkowie Towarzystwa działalność organizacji obejmuje wszystkie dzieci. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali: prezes – Bogdan Soboń oraz wiceprezes – Maria Stanek. Pod koniec 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Końskich obchodzić będzie piękny jubileusz 100 - lecia istnienia, szczegółowy termin obchodów zostanie ustalony.

Opracował: Paweł Kubiak