niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

27.08.2018r. o godz. 14.00 odbyło się czwarte spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, ul. Piłsudskiego 82. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lider projektu Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp rozmawiali tym razem o kolejnym etapie realizacji projektu.

 

Pracownice biura paktu zatrudnieniowego: Karolina Kuleta (specjalista ds. wdrażania narzędzi) oraz Grażyna Kowalczyk (mentor ds. wdrażania narzędzi aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) przedstawiły prezentację multimedialną, dotyczącą codziennych i systematycznych działań uczestników paktu. W ostatnich miesiącach odbywały się zajęcia rozwijające twórcze myślenie, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku oraz grupowe spotkania samopomocowe przygotowujące do wyjścia na rynek pracy. Ponadto uczestnicy projektu uaktualniali wcześniej przygotowane dokumenty aplikacyjne, wymieniali się doświadczeniami z procesu poszukiwania pracy, odkrywali swój potencjał zawodowy. W tym okresie testowali również w praktyce nabyte umiejętności, odwiedzając pracodawców i negocjując warunki zatrudnienia.

08.06.2018r. zakończono pracę w Jobfirmie, podsumowano efekty dotychczasowej aktywizacji zawodowej w ramach Paktu Zatrudnieniowego: 9 osób podjęło pracę, 2 osoby odbywają staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia, 1 osoba  osiągnęła wiek emerytalny i nabyła prawo do emerytury. Do momentu zakończenia realizacji projektu, czyli do 21 października br., osoby bezrobotne nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu. Kolejne zatrudnienia uczestników planowane jest we wrześniu br. Do projektu pozyskano kolejnego członka Paktu: Fundację „PEStka” z Kielc prowadzącą działania w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. W  spotkaniu uczestniczyła Pani Anna Mikołajczyk Prezes ww. Fundacji, która w entuzjastyczny sposób zapoznała pozostałych uczestników spotkania Paktu z historią powstania fundacji oraz obszarem jej działania, zachęcając do tworzenia lokalnego partnerstwa na terenie Powiatu Koneckiego.

Mamy nadzieję, że współpraca podjęta w ramach Paktu Zatrudnieniowego przyniesie wymierne korzyści i rezultaty w postaci rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na podejmowanie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia, wsparcia procesu integracji i reintegracji zawodowo-społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób po 50 r.ż w powiecie koneckim.