niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

24 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dwudziesta siódma Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Punktualnie o godzinie 11:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017 - 2025,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.,

c) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Koneckiego,

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego,

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2017 roku,

f) zwrócenia skargi skarżącej ze wskazaniem właściwego organu,

g) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Konecki.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Końskich.