niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

28 czerwca 2024 roku w Sali konferencyjnej StarostwaPowiatowego w Końskich odbyła się III sesja Rady Powiatu Koneckiego. Porządek obrad przewidywał zajęcie się następującymi sprawami:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu za okres pomiędzy sesjami.
  4. Plan robót drogowo – mostowych na rok 2024.
  5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Koneckiego za 2023 rok”.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) udzielenia Zarządowi Powiatu w Końskich wotum zaufania,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2023,

e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2023,

f) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich do projektu pn. „Mechanik to droga do sukcesu” z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Działania 08.04. Rozwój szkolnictwa branżowego,

g) zmieniającą uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Konecki,

h) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu w Końskich i nadania jej statutu,

i) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

j) zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich,

k) Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2024 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zamkniecie obrad III sesji Rady Powiatu w Końskich. 

Już na początku sesji, po sprawdzeniu quorum starosta – Grzegorz Piec zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt mówiący o wyborze nowego członka Zarządu Powiatu Koneckiego. Po przyjęciu tej propozycji w głosowaniu, włodarz Powiatu Koneckiego przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

W punkcie 6 sesji przygotowano blok głosowań, który obejmował, aż 11 uchwał, w tym najważniejszą, czyli udzielenia wotum zaufania Zarządowi. Ostatecznie za wotum zaufania zagłosowało 15 radnych, a identyczną liczbę głosów za, otrzymało również głosowanie nad absolutorium. Natomiast 17 liczbę głosów za, otrzymały uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

Cieszę się, bo tak naprawdę nie było głosów przeciwnych. To było jakby podsumowanie za rok ubiegły, bo udziela się za 2023 roku wotum i absolutorium. U nas zarząd jest prawie niezmieniony. Dziękuję wszystkim radnym, którzy głosowali za wotum i za absolutorium. Jeśli chodzi wotum zaufania, to my zawsze mamy takie dwa: pierwsze to są wybory, które wypadałoby wygrać i to się udało. Druga sprawa to podsumowanie przez radnych i to też dziś udało się zrobić. Bierzemy się za pracę na 2024 rok. Z tego miejsca zapraszam wszystkich do współpracy – dziękował i zachęcał do wspólnego działania – starosta Grzegorz Piec.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą rocznego sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, co przełożyło się również na pozytywną ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala w Końskich. Szczegółowy raport w tej sprawie przedstawiała dyrektor ZOZ W Końskich – Anna Gil.

Nieco emocji wzbudził punkt dotyczący rozszerzenia składu Zarządu Powiatu Koneckiego o etatowego członka. Na ww. stanowisko zgłoszony został Wojciech Owczarek, a jego kandydaturę zgłosił i uzasadniał starosta – Grzegorz Piec. Dodajmy, że kandydat, to jeszcze niedawno, bo w ostatniej kadencji był radnym Rady Powiatu, a co za tym idzie jest doskonale zorientowany w pracach Rady i działaniach tego gremium. W tej sprawie odbyło się głosowanie tajne. Ostateczny wynik głosowania przedstawiał się następująco: 12 głosów za wyborem kandydata, 2 głosy nieważne i 3 głosy przeciw wyborowi. Tym samym Wojciech Owczarek został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Koneckiego. 

Wszystkim radnym chcę podziękować za głosy oddane na mnie, ale i te które były przeciwko mojej kandydaturze. Traktuje to jako motywację do dalszej pracy. Panu staroście dziękuję za rekomendację. Chylę czoła przed wysoką Radą dziękuję każdemu z osobna i wobec powyższego zakasuję rękawy i do pracy. Dziękuję bardzo” – dziękował nowy członek Zarządu - Wojciech Owczarek.

Przypomnijmy, że skład obecnej Rady Powiatu Koneckiego liczy 19 radnych. Po rezygnacji z mandatu radnego Krzysztofa Jasińskiego wciąż jest wakat i Rada obraduje w nie optymalnym składzie 18 radnych.

Paweł Kubiak