niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 j.t.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394 ze zm.), Starosta Konecki zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394 ze zm.), wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.


Wygaszenia decyzji jak wyżej nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
Jednocześnie informuję, że pojazd którego rejestracja zostanie wygaszona, może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji.
Wykaz numerów VIN pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany Staroście Koneckiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji znajduje się w załączniku.