niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 24 stycznia br. odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez Zbigniewa Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Powiatu przyjęto porządek obrad. W głosowaniach radni zdecydowali o przyjęciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok. Polegają one na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.

W 2023 roku zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych wydatków budżetu w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia ubiegłego roku, a które wynikają ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Po wyczerpaniu porządku zakończono obrady LI Sesji Rady Powiatu.