niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 29 grudnia 2022 roku została zwołana pięćdziesiąta sesja tej kadencji. Tym razem radni spotkali się w nowej, wyremontowanej i odpowiednio wyposażonej sali konferencyjnej. Tradycyjnie zebranych powitał i po stwierdzeniu quorum obrady otworzył przewodniczący Zbigniew Kowalczyk. Zanim rozpatrzono projekty uchwał dotyczące budżetu, starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Jubileuszowa sesja była też okazją do podziękowań wszystkim podmiotom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie przebudowy i adaptacji nowej sali konferencyjnej. Jak podkreślił członek Zarządu Powiatu - Jarosław Staciwa, zwracając się do zebranych, inwestycja ta nie tylko posłuży Radzie Powiatu, ale umożliwi również realizację wielu nowych działań edukacyjnych i kulturalnych.

Obrady L sesji zdominował jednak temat budżetu na kolejny rok, zmian i przesunięć związanych z realizowanymi oraz zaplanowanymi na najbliższy czas inwestycjami. Dotyczy to również związanej z tym Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028. Po przedstawieniu przez skarbnik Edytę Drążkiewicz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zarówno samego budżetu, jak i zaplanowanego deficytu, ze wskazaniem możliwości jego kompensacji, radni pozytywnie zaopiniowali propozycję uchwały. Przyjęcie przygotowanego przez Zarząd Powiatu budżetu na 2023 rok umożliwi sprawną realizację wielu wyczekiwanych inwestycji drogowych i prawidłowe funkcjonowanie powiatowych placówek oświatowych, pomimo niewystarczającej subwencji rządowej na ten cel.

Radni wysłuchali również sprawozdań z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, przedstawionej przez radnego Wojciecha Owczarka oraz z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, który przedstawił radny Robert Plech.

W spawach różnych, czyli ostatnim punkcie porządku obrad głos zabrali radni Marian Król i radny Bogdan Soboń. Na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielili starosta Grzegorz Piec i wicestarosta Wiesław Skowron.

Na zakończenie podziękowania za współpracę w mijającym roku i noworoczne życzenia w imieniu Zarządu Powiatu złożył starosta Grzegorz Piec.

Adam Kubka