niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

19 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siedemnasta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję punktualnie o godzinie 10:00 otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca utrzymania zimowego dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.

6. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie Ochrony Zdrowia.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a). zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016 – 2023,

b). zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 rok,

c). zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Końskich,

d). uchwalenia ,,Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim na lata 2016 – 2020”,

e). wyrażenia zgody na przystąpienie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich do Programu Erasmus + KA1 – mobilność kadry szkolnej w ramach projektu ,, CLIL przyszłością nauczania”, nr wniosku: 2016-1-PL01-KA101-024063,

f). wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + w ramach projektu ,,Mobilni technicy”, nr wniosku 2016-1-PL01-KA102-023484,

g). wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich do Programu Erasmus+ w ramach projektu ,,Mobilność uczniów i kadry Technikum Nr 2 w Końskich – podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego”, nr wniosku: 2016-1-PL01-KA102-024736,

h). przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu w Końskich,

i). wyboru Członka Zarządu Powiatu w Końskich,

j). wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Końskich.

8. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy
w Stąporkowie.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu.