niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 28 października, odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Koneckiego. Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu quorum, przewodniczący Zbigniew Kowalczyk przedstawił porządek obrad skorygowany o dodatnie punktu o zmniejszeniu opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego mieszkańcom miejscowości Sulborowice, Starzechowice i Budy w gminie Fałków. Tradycyjnie na początku sesji starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie radni zapoznali się z informacjami o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek, w których nie stwierdzono poważnych uchybień.

W kolejnych punktach dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2022 roku stosownych wyjaśnień udzieliła skarbnik Edyta Drążkiewicz.

Informacja o planowaniu i wykonywaniu zadań drogowych i tym razem wywołała dyskusję i liczne zapytania radnych. Jak stwierdził Stanisław Mościński - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w terminie. W Końskich ulica Sportowa zostanie przebudowana na całej długości. Nie jest również zagrożona przebudowa drogi przez Nałęczów w kierunku Opoczna oraz remont ulicy Młyńskiej. Przesunięcia i pewne trudności pojawiają się jedynie w przypadkach, gdy przy realizacji zadania konieczne są wykupy gruntów.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2021/2022 przedstawił naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia.

Radni przyjęli Program Naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. Główne założenia zmierzające do poprawy sytuacji finansowej przedstawili: wicedyrektor ds. finansowych koneckiego szpitala Beata Wójcik oraz pełniący obowiązki dyrektora Andrzej Trofimiuk. Powodem kłopotów jest niedoszacowanie procedur medycznych przez NFZ oraz utrzymywania takich komórek, które generują straty, jednak ich prowadzenie jest obligatoryjne, zalecone przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania zbyt niska okazuje się subwencja oświatowa, lecz dzięki dodatkowym, nie zaplanowanym wcześniej środkom finansowym pochodzącym z udziału w przychodach z podatku dochodowego, deficyt budżetu powiatowego utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, co znalazło potwierdzenie w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dyskusji na zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu aktywny udział wzięli radni: Marian Król, Bogdan Soboń, Paweł Pękala, Zbigniew Kowalczyk, Jarosław Staciwa, Wojciech Owczarek oraz wicestarosta Wiesław Skowron.

Adam Kubka