niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 13 września, w sali konferencyjnej starostwa odbyło się posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej, w którym uczestniczyli również przedstawiciele wszystkich grup zawodowych koneckiej lecznicy. Zebraniu przewodniczył starosta Grzegorz Piec. Zgodnie z przyjętym porządkiem, jako pierwsze zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a następnie sprawozdanie finansowe za I półrocze bieżącego roku i korekty aktualizujące plan finansowy, które zostały zaaprobowane przez Radę Społeczną ZOZ.

Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie również zaproponowany projekt zmian do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ.

Adam Kubka