niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

30 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się trzynasta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu. Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XI i XII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015 – 2023,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.,

c) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

d) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016 – 2023,

e) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok (przedstawienie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu wydanej przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, przedstawienie stanowiska Zarządu w zakresie opinii złożonej przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad autopoprawką, głosowanie projektu uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami),

f) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2015-2020,

g) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2016 r.,

h) przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

i) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,

j) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,

k) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego,

l) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 r.,

m) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2016 r.,

n) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

o) rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Polewanego,

p) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Pana Zygmunta Polewanego na bezczynność Rady Powiatu w Końskich, wraz z odpowiedzią na skargę.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Końskich.