niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Dnia 16 lipca 2021 r. o godz. 13.00 w salikonferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich, odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze Fundacji Imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach, dotyczące prezentacji założeń programu grantowego „Świętokrzyski Fundusz Lokalny” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także grup samopomocowych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W ramach programu przewidziane zostało dofinansowanie poprzez przekazanie dotacji (w wysokości od 2 000 do 7 000 zł.), na pomysły/inicjatywy, które realizowane będą w zgodności z zadaniami pożytku publicznego, określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu koneckiego, Starosta Konecki – Grzegorz Piec oraz reprezentanci Fundacji – Marcin Wróblewski i Aleksandra Grzyb.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia