niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku, Powiat Konecki wsparł realizację zadania publicznego (w formie dotacji) dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Końskich, w wysokości 15 000,00 zł.

W terminie 17.07.2021 do 24.07.2021 r. łącznie 40 dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego będzie wypoczywać w okresie wakacji na zorganizowanych koloniach.

Mając na uwadze dobro, zdrowie a także bezpieczeństwo oraz rozwój dzieci i młodzieży, wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r poz.452) oraz zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia