niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 7 czerwca Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce”. Gmina Smyków uzyskała 53 punkty zajmując 10 miejsce w wymienionym zestawieniu. Oznacza to, że kwotą ponad 9 milionów złotych NFOŚiGW dofinansuje zadanie pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”. Celem jest odwiercenie otworu o głębokości 1220 m, rozpoznanie otworów wodonośnych triasu dolnego, stopnia ich mineralizacji, wydajności i temperatury. Spodziewane parametry to: wydajność 30 m3 , temperatura. 35-45ᵒC, mineralizacja na poziomie 90 g /dm3 .

Energia zawarta w wodach i parach geotermalnych posiada bardzo wiele zastosowań. Zastosowanie bezpośrednie obejmuje szeroki zakres temperatur i różnorodne cele. Najbardziej powszechne jest stosowanie wód i energii geotermalnej w ciepłownictwie, w rolnictwie, w rekreacji, balneologii, a także w hodowlach wodnych, do suszenia produktów rolnych i przemysłowych oraz w procesach przemysłowych. Pozyskiwanie w ten sposób energii ma jedną, niezwykle istotną w obecnych czasach zaletę - nie powoduje emisji szkodliwych substancji, jest ekologiczna. Jeśli podjęte działania zakończą się sukcesem Gmina Smyków stanie przed nową, niezwykle obiecującą perspektywą rozwoju.

Adam Kubka